سازمان ملل مستندسازی جنایات داعش در عراق را آغاز کرد

گروه اعزامی وابسته به سازمان ملل متحد برای مستند کردن جنایات داعش در عراق کار خود را در این کشور آغاز کرد.