ابتکار ترکیه برای دستگیری مواد فروش‌ها

وزارت کشور ترکیه نرم‌افزار جدیدی برای مبارزه با توزیع مواد‌مخدر ارائه می‌دهد.