استخدام، فصل تازه سریال بورسیه‌ها

حکم دیوان عدالت اداری در الزام دانشگاه‌ها به استخدام بورسیه‌ها؛ بار دیگر این پرونده را به صدر خبرها و تحلیل‌های روز آورد تا مشخص شود تبعات برخی اقدامات و تفاسیر غیرقانونی و یا فراقانونی از قانون همچنان در جامعه سیاسی و دانشگاهی ایران ادامه دارد.