ادارات زابل شنبه تعطیل شدند

فرماندار زابل گفت: به دنبال وزش طوفان در سیستان ۵ شهرستان این منطقه فردا تعطیل اعلام شد.