خبرخوش وزارت اقتصاد به بخش خصوصی و مردم

در آخرین جلسه هیات مقررات زدایی به ریاست وزیر اقتصاد چهار فرآیندی بروکراسی زائد حذف شد.