سرنوشت «سند ملی آمایش سرزمین» چه می‌شود؟

انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز در نامه‌ای سرگشاده نسبت به روند تهیه و تدوین «سند ملی آمایش سرزمین» اعتراض کردند.