ادامه پرواز شرکت هواپیمایی اتریش به تهران

سخنگوی شرکت هواپیمایی اتریش، اعلام کرد: پروازهای این کشور به تهران کماکان ادامه خواهد داشت.