حجم تخلفات در سازمان هدفمندی یارانه‌ها بسیار بالاست

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان هدفمندی یارانه‌ها در مجلس گفت:‌ گزارش این هیئت از سازمان هدفمندی یارانه‌ها به احتمال زیاد تا پایان شهریور جمع‌بندی می‌شود.