همکاری گوگل با شرکت وابسته به «سیا» برای طرح ادعاهای جدید علیه ایران

شرکت‌های گوگل و فیسبوک با یک شرکت وابسته به «سیا» برای قطع حساب‌های کاربری که ادعا می‌شود مربوط به ایران هستند، همکاری کرده است.