بازگشت تصویر ابوعلی‌ سینا به دفترچه تأمین اجتماعی

همزمان با روز پزشک و زادروز ابوعلی سینا، طرح جدید دفترچه تامین اجتماعی منقش به تصویر بوعلی‌سینا شده است.