دلار ٧٧٠٠ شد

براساس امار سامانه نیما، معاملات امروز بازار ثانویه بر مبنای دلار ۷۷۰۰تومان انجام گرفت.