ذخایر گندم برای مصرف بیش از یک سال کافی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: موجودی گندم خوراکی کشور بیش از 10 میلیون و 500 هزارتن است که کفاف مصرف بیش از یک سال را می دهد و در این زمینه کمبودی نیست.