زهرا نعمتی گناه حذفش را به گردن گرفت

حذف باورنکردنی زهرا نعمتی از مسابقات آسیایی را یک گاف بزرگ باعث شد.