تخصیص بسته ۱۸میلیون یورویی اروپا برای حمایت از ایران

کمیسیون اروپا از تخصیص بسته ۱۸ میلیون یورویی در حمایت از پایداری اقتصادی ایران خبر داد.