افزایش ریسک سرمایه گذاری در گردشگری با تصمیم‌های آنی

یک استاد دانشگاه در حوزه گردشگری تاکید کرد تصمیم های یکباره و بدون برنامه ریزی، ریسک سرمایه گذاری مالی و تحصیلی در گردشگری را افزایش می دهد و باید از آن پرهیز کرد.