استقبال کمتر از ۱۰۰۰میلیارد از طرح ۱۰۰۰۰میلیاردی نوسازی صنایع

با گذشت بیش از یکسال از آغاز طرح نوسازی و بهسازی صنایع و در نظر گرفتن اعتباری معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان برای واحدهای صنعتی، اما استقبال از این طرح به یک دهم مبلغ مورد نظر هم نرسیده است.