دختر مشهدی نام قاتلش را با خون خود نوشت

بازپرس ویژه قتل دادسرای مشهد جزئیات قتل دختر مشهدی را تشریح کرد.