شبه جزیره کریمه به دنبال روابط تجاری با ایران

نماینده ویژه پوتین در امور شبه جزیره کریمه: بنادر شبه جزیره از راه دریای خزر با ایران تجارت خواهد کرد.