قول سازمان هواپیمایی برای تعدیل قیمت بلیت هواپیما

رئیس کمیسیون عمران مجلس از قول وزیر راه و سازمان هواپیمایی کشوری برای تعدیل قیمت بلیت هواپیما خبر داد.