خطراتی که استرس‌های اقتصادی و معیشتی برای سلامتی دارند

شرایط کنونی اقتصاد و هیجانهای ناشی از آن طی چند ماه اخیر باعث شده تا ضعف آموزش "خود مراقبتی روحی" در جامعه به شدت احساس شود.