خانواده‌های کره‌ای که به مدت 65 سال از هم دور بودند با هم دیدار کردند .