پرداخت 117میلیارد تومان از مطالبات چایکاران/ تولید چای خشک به 19هزار تن رسید

مدیر اجرایی سندیکای کارخانجات چای شمال با بیان اینکه تاکنون 117 میلیارد تومان از مطالبات چایکارن پرداخت شده است، افزود: 68 میلیارد تومان از مطالبات چایکاران توسط سازمان چای کشور و 49 میلیارد تومان آن توسط کارنجات چای پرداخت شده است.