در واپسین روز از آخرین هفته مرداد ماه 13 توقف، یک تعلیق و 13 بازگشایی حاصل کار ناظران بورس و فرابورس شد.