رئیس گروه زیرساخت های بازرگانی وزارت صمت: سامانه جامع انبارها اطلاعات و آمار دقیقی در اختیار سیاستگذاران و مسئولان قرار می دهد.