شهردار تهران ابزار امیدواری کرد که بتواند تا پایان سال 14هزار میلیارد تومان از 17هزار میلیارد تومان بودجه کل شهرداری تهران را محقق کند.