رییس جمهور گفت: جناح‌ها یکی دو ماه به مرخصی بروند. اتحاد و وحدت بیشتر شود. انتخابات دیگر تمام شده است.