100درصد بذر گندم و جو داخلی است

معاون وزیر جهاد کشاورزی و رییس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گفت: 100 درصد ارقام بذور گندم، جو و کنجد و گیاهان مشابه آن داخلی است.