هیات 40نفره از ولگاگراد روسیه وارد مازندران شد

هیات 40 نفره ای از ولگاگراد روسیه به سرپرستی استاندار این منطقه صبح امروز سه شنبه وارد مازندران شد.