خانواد ه های جدا شده دو کره که منطقه مرزی مملو از تجهیزات و نیروهای نظامی، کشورهایشان را از هم دور نگاه داشته، فرصتی بدست آوردند تا پس از 65 سال بار دیگر یکدیگر را ملاقات و دیدارهای خویشاوندی را تازه کنند.