احتمال افزایش مجدد قیمت خودروها/ افزایش قیمت خودرو باتوجه به میزان افزایش تورم

رئیس شورای رقابت از احتمال افزایش مجدد قیمت خودروها خبر داد.