با بکار گیری سیاست ها و روش های متنوع، ناوگان نفتکش های دریایی ایران با ظرفیت جابجایی حدود ۱۲۰ میلیون تن محموله نفتی قابلیت عبور از تحریم ها را دارد.