صادرات‌ متکی به منابع طبیعی و معدنی است

‌رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان گفت: برای مقابله با آسیب‌های احتمالی باید توجه بیشتری به صادرات غیرنفتی کرد.