همدلی کردن، موانعی دارد؛ بدین معنا که گاها افراد برای همدلی کردن دست به رفتارهایی می زنند و شروع به صحبت هایی می کنند که اصلا همدلی نیست و بیشتر موجب دوری و سردی رابطه می شود.