با اپلیکیشن «بله» می توانید بدون دانستن شماره کارت از مخاطبتان درخواست پول کنید.