چین یکی از کشورهای برتر در زمینه علم روباتیک، در قالب یک کنفرانس بین‌المللی، قدرت خود را در این زمینه به رخ جهانیان کشید.