اعطای حق شهروندی به مقامات ایران در برجام، واقعیت ندارد

اعطای حق شهروندی به مقامات ایران در برجام، واقعیت ندارد