توافق حفظ اسناد طبقه‌بندی ایران و روسیه تمدید شد

ایران و روسیه توافق بین‌دولتی برای حفاظت از اسناد طبقه‌بندی شده را 5 سال دیگر تمدید کردند.