یکبار دیگر پروسه فروش استقلال و پرسپولیس به جریان افتاده است.