یک نفر در ارتباط با تیراندازی به سفارتخانه آمریکا در ترکیه بازداشت شد

طبق گزارش رسانه‌های ترکیه‌ای، یک نفر در ارتباط با تیراندازی به سفارتخانه آمریکا در ترکیه بازداشت شد.