بخش خصوصی می‌تواند رادیو و تلویزیون فراگیر تأسیس کند

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس از تصویب مواد 6، 15، 16، 17 و 18 طرح خط مشی اداره و نظارت بر سازمان صداوسیما خبر داد.