بیشتر نقدینگی، در بانک‌ و موسسات مالی خصوصی خلق می‌شود

استاد دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه سهم بانکهای خصوصی از سپرده کل بانکها،​ 70 درصد است گفت: این یعنی 70 درصد نقدینگی کل کشور را اینگونه موسسات خلق می کنند و اصلی ترین محرکهای خلق نقدینگی کشور هستند.