شهردار تهران گفت: باید به دنبال برنامه هایی باشیم که اثرات آن در افزایش کیفیت زندگی مردم قابل اندازه گیری باشد.