شهرداری یک سازمان منفعل غیرمشارکتی است

معاون برنامه ریزی و توسعه شهری و امور شورای شهر تهران گفت: اقتصاد سنتی و غیرپویای تهران شهرداری را از یک سازمان نسبتاً مشارکتی است به یک سازمان منفعل و غیرمشارکتی تبدیل کرده است. بنابراین باید به سمت روش های نوین در این حوزه برویم.