مدیران اجرایی اغلب سفارشی هستند

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در دهه‌های هفتاد و هشتاد با اشاره به گران بودن هزینه نگهداشت شهر تهران گفت: پیمانکاران فاقد صلاحیت بوده و سیستم روی عملکردشان نظارت ندارد، همچنین مدیران بالادست اغلب سفارشی بوده و از میان دوستان و اقوام انتخاب می‌شوند.