احتمال سرایت بحران اقتصادی ترکیه به آلمان

وزارت دارایی آلمان اعلام کرد بحران ارزی ترکیه ریسک های بیشتری را متوجه اقتصاد آلمان می کند.