عملکرد بانک تجارت سهامداران را امیدوار کرد

تصویب صورت های مالی بانک تجارت برای سال مالی منتهی به 29 اسفند 1396 ، سهامداران را به عملکرد این بانک امیدوار کرد .