بازگشت سرخ «های وب» پس از هشت ماه/ «حفاری» به رشد خود ادامه داد

بیست و نهمین روز از مرداد ماه امسال 15 توقف و 9 بازگشایی به همراه داشت.