معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به گزارش عضو کمیسیون برنامه و‌ بودجه شورای شهر تهران واکنش نشان داد.