هر کیلوگرم دام زنده برای عید قربان را 20هزار تومان بخرید/ افزایش عرضه دام نسبت به سال گذشته قیمت ها را متعادل کرد

رئیس شورای تامین دام کشور گفت: به دلیل انبوه عرضه دام زنده برای عید قربان سالجاری، این شورا قیمت 20 هزار تومان برای هر کیلوگرم دام زنده را مناسب می داند.