خرید تضمینی گندم از مرز ۹میلیون تن گذشت

مدیرکل خرید داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: تا پایان وقت دیروز ۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تن گندم از سراسر کشور خریداری شده و ۶۰ درصد پول گندمکاران پرداخت شده است.